ZŠ a MŠ logopedická

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Oficiální název

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 10, Moskevská 29

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Hlavní město Praha

Mariánské náměstí 2/2

110 01 Praha 1

IČ: 00064581

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická je příspěvková organizace. Organizace poskytuje předškolní a základní vzdělání pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí školy jsou školní družina a školní jídelna – výdejna. Organizace zabezpečuje školní stravování a závodní stravování.

Pravomoci a působnost ředitele školy vymezuje §164 a 165 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

3. Organizační struktura

viz Kontakty, Organizační řád školy

4. Kontaktní spojení

viz Kontakty

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Sídlo:
Základní škola a Mateřská škola logopedická
Moskevská 29
101 00 Praha 10

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

ředitelna školy
Moskevská 29
101 00 Praha 10
kancelář hospodářky (podatelna)
Moskevská 29
101 00 Praha 10

4.3 Úřední hodiny

dle domluvy denně 8:00 – 13:00

4.4 Telefonní čísla

271 720 585 271 721 601

pracoviště Přípotoční 1581/2a: 775 576 150
MŠ Sasanková: 272 652 612

4.5 Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Eva Šmídová
Moore Czech Republic s.r.o.
Karolínská 661/4
186 Praha 8

Tel.: 731 609 403
E-mail: consultant@moore-czech.cz

4.6 Adresa internetové stránky

www.logopedickaskola.cz

4.7 Adresa e-podatelny

x

4.8 Další elektronické adresy

viz Kontakty

5. Případné platby
můžete poukázat

Číslo účtu: 2003880006

kód banky: 6000

banka: PPF Banka, Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6

6. IČO

61385425

7. DIČ

škola není plátcem daně z přidané hodnoty

8. Dokumenty


8.1 Seznamy hlavních dokumentů školy

  Obory vzdělávání:
 • 79-01-C/001 Základní škola
  Vzdělávací programy:
 • Školní vzdělávací program Základní školy logopedické „Z hlásek, slov a vět postavíme svět“
 • Školní vzdělávací program Mateřské školy logopedické „Svět kolem nás“
 • Školní vzdělávací program školní družiny

Plán koncepce školy
Plán metodika prevence
Plán výchovného poradce
Plány individuální logopedické péče
Směrnice vydané ředitelkou školy

8.2 Rozpočet

základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok jsou uvedeny v příslušné Výroční zprávě (viz Dokumenty)

9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává:

- ústně (osobně či telefonicky)

- písemně - doručená poštou, osobně i jiným způsobem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat (formulář žádosti)

10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání je možný:

- ústně (osobně či telefonicky) u ředitelky školy

- písemně (doručená poštou, osobně i jiným způsobem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat) na sídlo školy, do podatelny či na uvedený mail

ZŠ a MŠ logopedická

Moskevská 29

101 00 Praha 10

e-mail: reditelka@logopedickaskola.cz

tel.: 271 720 585

podatelna školy: denně 8:00 – 13:00

tel.: 271 721 601

ID datové schránky: sfqygaf

11. Opravné prostředky

ZŠ a MŠ logopedická

Moskevská 29

101 00 Praha 10

e-mail: reditelka@logopedickaskola.cz

podatelna školy:

denně 8:00 – 13:00

tel.: 271 721 601

Opravné prostředky je třeba podat písemně osobním podáním do podatelny nebo zasláním poštou na uvedenou adresu. K podání opravných prostředků lze rovněž využít uvedený mail.

Lhůta podání opravného prostředku je stanovena v poučení příslušného rozhodnutí.  Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

12. Formuláře

viz Formuláře školy

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Popisy životních situací včetně potřebných formulářů lze nalézt na internetových stránkách:

Portálu veřejné správy http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

Portálu hlavního města Prahy

http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/index.html

14.2 Předpisy


14.1 Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů

 • ústavní zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • usnesení č. 2/1993 Sb., jímž se stala Listina základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších úprav
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících Zákonů
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Texty zákonů lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra, které v souladu s § 12 zákona 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů.

14.2 Vydané právní předpisy

viz Dokumenty

15. Úhrada za poskytování informací


15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací


Poskytování informací

Poznámka

1.

Kopírování na kopírovacích strojích

A4 jednostranné

  2,00A3 jednostranné

  4,00

2.

Tisk

A4 černobílé

  2,00A4 barevné

10,00

3.

Kopírování na nosiče

CD

20,00

4.

Telekomunikační poplatky

meziměstské

dle platných tarifů

5.

Poštovné a jiné poplatky


dle platných tarifů

6.

Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy


bezplatné

Úhrady jsou vybírány v kanceláři školy v hotovosti, žadateli je vždy potvrzena úhrada poplatku. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy. Úhrada nákladů je příjmem školy.

15.2 Usnesení nadřízených orgánů o výši úhrad za poskytnutí informací

o výši úhrad nebylo rozhodováno

16. Licenční smlouvy


16.1 Vzory licenčních smluv

viz škola nemá stanoveny vzory licenčních smluv podle §14a

16.2 Výhradní licence

viz škola neposkytla výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

viz Dokumenty