ZŠ a MŠ logopedická

Stravování - školní rok 2023/2024

Provozní řád školní výdejny

Školní výdejna

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická

Moskevská 29 

101 00 Praha 10

Pracoviště: Přípotoční 1581/2a, Praha 10

tel.: 271721601

 Provozní řád školní výdejna je součástí organizačního řádu školy.

 Základní ustanovení

     Školní stravování se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o základním vzdělávání, vyhláškou ministerstva školství č 107/2005 Sb. o školním stravování, vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., vyhláškou č. 84/2005 Sb. a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygieně potravin.

     Dále se školní stravování řídí výživovými normami, rozpětím finančního normativu a spotřebním košem.

     Školní výdejna vydává jedno hlavní jídlo denně.

 Kategorie strávníků

     Cena stravného pro jednotlivé kategorie se řídí podle věku dosaženého v daném školním roce. Školní rok se počítá od 1.9. do 31.8.

7 – 10 let   35 Kč – zadat trvalý příkaz na 770,- Kč

11 – 14 let  37 Kč - zadat trvalý příkaz na 814,- Kč

Výdej stravy

Výdej obědů pro žáky a zaměstnance školy začíná v 11.40 hodin a končí ve 13.45 hodin. Školní výdejna vydává stravu žákům a zaměstnancům školy v době jejich pobytu ve škole. Pokud žák onemocní, může si první den nemoci oběd odebrat do jídlonosiče (v době od 11.30 do 11.45 hodin), ostatní obědy je nutné si odhlásit.

 Platba stravného – pouze převodem z účtu

     Platba převodem musí být připsána na účet školy do 25. dne předchozího měsíce – s výjimkou první platby. Číslo účtu školy: 2003880006/6000. Při platbě převodem je nutné vždy uvádět VS (variabilní symbol) a jméno dítěte, jinak nebude platba identifikována.

  První platbu za měsíc září uhraďte prosím okamžitě !!!

  Pokud není stravné uhrazeno včas, výdejna není povinna stravování poskytnout.

 Přihlašování a odhlašování stravy

     Přihlašování strávníků se provádí na základě vyplnění závazné přihlášky ke stravování pouze u nových žáků a žáků 1.tříd a platí po celou dobu školní docházky. Odhlašování a přihlašování obědů je potřeba provést den předem a to do 14:00 hod. na kontě strávníka. Každý rodič dostane přihlašovací údaje a bude přihlašovat a odhlašovat obědy sám. Aktuálně onemocnělé dítě lze mimořádně odhlásit tentýž den do 7.40 hod.

 Na adrese:    https://strav.nasejidelna.cz/0392/

     Neodhlášená strava je strávníkovi účtována. V době prázdnin a ředitelského volna je každý strávník odhlášen automaticky. Přes letní prázdniny prosím zrušte trvalé příkazy.

 Ostatní

     Jídelní lístek bude vyvěšen na nástěnce u školní jídelny a na webových stránkách školy (https://strav.nasejidelna.cz/0392/) vždy na týden dopředu.

      Z provozních důvodů je možné skladbu jídelníčku změnit.

      Provozní řád byl projednán s vedením školy a nabývá účinnosti dnem 1.9.2022

      Výdejna zodpovídá za hygienickou nezávadnost stravy do jejího vydání do jídlonosičů.

 V Praze dne 29. 9. 2022