Rozpočet

   

Příloha č. 2B

  
 

Školy a školská zařízení

  
 

Název organizace : ZŠ a MŠ logopedická

    
      
 

            Podrobný rozpočet PO na rok 2017

  
 

Hlavní činnost

 

             v tis. Kč

  
  

Skutečnost

Podrobný rozpočet

  
  

k 31. 12. 2016

na rok 2017

  
 

VÝNOSY celkem

19 806,9

15 282,0

  
      
 

NÁKLADY celkem

19 915,8

15 282,0

  
 

z toho vybrané položky

    
 

Spotřebované nákupy

1 295,2

700,0

  
 

z toho: spotřební materiál

360,6

200,0

  
 

            spotřeba energie

934,6

500,0

  
 

Služby celkem

3 873,3

1 473,3

  
 

z toho: výkony spojů

64,1

30,3

  
 

           nájemné a služby (nebyt.pr.)

40,3

50,0

  
 

           úklid

0,0

0,0

  
 

           opravy a udržování

2 620,9

100,0

  
 

           cestovné

28,2

30,0

  
 

           náklady na reprezentaci

0,0

0,0

  
 

Osobní náklady celkem

14 080,9

12 556,3

  
 

z toho :

    
 

    *)    ostatní osobní náklady

50,0

50,0

  
 

    *)     mzdové náklady

10 279,7

9 171,0

  
 

    *)     zákonné soc. pojištění

3 496,4

3 135,6

  
 

    *)    zákon. soc.náklady (FKSP)

154,9

183,4

  
 

Daně a poplatky

0,0

0,0

  
 

             (s výjimkou daně z příjmů)

    
 

Ostatní náklady celkem

0,0

0,0

  
 

z toho: úroky

    
 

            manka a škody

    
 

            jiné ostatní náklady

    
 

Odpisy celkem

482,7

542,4

  
 

z toho: z budov a staveb

375,4

435,1

  
 

           zařízení

107,3

107,3

  
 

Drobný dlouhodobý majetek

182,8

10,0

  
      
 

NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK  HMP

5 612,3

2 022,0

  
 

NEINVESTIČNÍ TRANSFER  MŠMT

13 214,8

12 660,0

  
      
 

Ke krytí zhoršeného výsledku hospodaření použit:

    
 

Rezervní fond

0,0

0,0

  
 

Zisk z doplňkové činnosti

108,9

0,0

  
      
 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

-108,9

0,0

  
      
 

 Počet zaměstnanců (MŠMT + HMP)

31,7

30,4

  
 

*) celkové náklady (dotace MŠMT, HMP a vlastní zdroje)

    
 

Zpracoval/a: Ing. Blanka Hojnošová

    
 

Telefon:608745418

    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Organizace: ZŠ a MŠ logopedická

 

Příloha č. 4

  
     
     

                             Plán PO na rok 2017

    
     

Doplňková činnost

    
  

                 v tis. Kč

  
 

Skutečnost

Plán

  
 

k 31. 12. 2016

na rok 2017

  

VÝNOSY  celkem

349,481

350

  
     

NÁKLADY celkem

86,646

87

  

z toho vybrané položky

    

Spotřebované nákupy

64,421

65

  

z toho: spotřeba materiálu

4,189

4

  

            spotřeba energie

60,232

60

  
     

Služby

22,225

22

  

z toho: opravy a udržování

    

            cestovné

    

            nájemné a služby (nebyt.prostory)

    

            úklid

    

            výkony spojů

    
     

Osobní náklady - z toho:

    

mzdové náklady (521 003x)

    

ostatní osobní náklady

    

zákonné soc. pojištění

    

zák. soc. náklady - FKSP

    
     

Daně a poplatky (53x)

    
     

Ostatní náklady - z toho:

    

smluvní pokuty a úroky z prodlení

    

jiné pokuty a penále

    

manka a škody

    
     

Odpisy dlouhodobého majetku

    

z toho: z budov a staveb (551)

    

            zařízení (551)

    
     

Drobný dlouhod. majetek (558)

    

Daň z příjmů (591 a 595)

    
     

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

262,835

263

  

 (+ zisk, - ztráta)

    
     

Zpracoval/a::Ing. Blanka Hojnošová

Schválil/a:Mgr. Iva Prášilová

   

Telefon:608745418