ZŠ a MŠ logopedická

Rozpočet

Příspěvková organizace: ZŠ a MŠ logopedická, Moskevská 29, Praha 10
Rozpočet - podrobný plán výnosů a nákladů  PO na rok 2019
Hlavní činnost
             v tis. Kč
  Skutečnost k                31.12.2018 Podrobný plán  na rok 2019
VÝNOSY  CELKEM 735,9 745,0
60X Výnosy z vlastních výkonů a zboží 390,5 400,0
     
64X Ostatní výnosy 340,1 340,0
     
66X Finanční výnosy 5,3 5,0
     
NÁKLADY CELKEM 21 048,1 18 377,0
50X Spotřebované nákupy  1 331,0 1 200,0
     
51X Služby 1 767,3 1 212,0
z toho: 512 Cestovné 24,4 24,0
           513 Náklady na reprezentaci    
     
52X Osobní náklady 17 064,3 15 123,0
z toho: 521 030X platy zaměstnanců 12 450,7 11 056,0
           521 031X ostatní osobní náklady 50,0 50,0
     
53X Daně a poplatky 0,0 0,0
     
54X Ostatní  náklady 0,0 0,0
z toho: 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení  0,0 0,0
            542 Jiné pokuty a penále 0,0 0,0
            547 Manka a škody 0,0 0,0
     
55X Odpisy, rezervy a opravné položky 884,5 841,0
z toho: 551 03XX-08XX odpisy jako zdroj 416 756,6 798,0
            551 09XX odpisy kryté státní dotací (403/672) 0,0 0,0
     
56X Finanční náklady 0,0 0,0
     
59X Daň z příjmů 1,0 1,0
     
Výsledek hospodaření -20 312,2 -17 632,0
(výnosy - náklady)    
     
672 Neinv. příspěvek z rozpočtu zřizovatele  4 379,2 2 418,0
672 Neinv. přísp. prostřednictvím rozpočtu zřizovatele 15 852,6 15 214,0
672 Ostatní dotace mimo rozpočet zřizovatele    
     
Ke krytí zhoršeného výsledku hospodaření  použit:    
Rezervní fond 0,0 0,0
Zisk z doplňkové činnosti 80,3 0,0
     
Výsledek hospodaření celkem 0,0 0,0

Plán PO na rok 2019
Doplňková činnost
             v tis. Kč
  Skutečnost k 31.12.2018 Plán na rok 2019
VÝNOSY  CELKEM 212,0 330,0
     
NÁKLADY CELKEM 57,6 91,6
50X Spotřebované nákupy  39,1 62,1
     
51X Služby 18,5 29,5
     
52X Osobní náklady    
z toho: 521 003X mzdy a platy (bez OON)    
            521 00XX ostatní osobní náklady    
     
53X Daně a poplatky    
     
54X Ostatní  náklady    
     
55X Odpisy, rezervy a opravné položky    
z toho: 551 00XX odpisy jako zdroj 416    
            551 009X odpisy kryté státní dotací (403/672)    
     
56X Finanční náklady    
     
59X Daň z příjmů    
     
Výsledek hospodaření 154,4 238,4
 (+ zisk, - ztráta)