Rozpočet

Přehled

Příl. 2
Příl. 3

List 1: Příl. 2Příloha č. 2
Příspěvková organizace: ZŠ a MŠ logopedická, Moskevská 29, Praha 10
Rozpočet - podrobný plán výnosů a nákladů PO na rok 2018
Hlavní činnost


v tis. Kč

Skutečnost k 31.12.2017 Podrobný plán na rok 2018
VÝNOSY CELKEM 694,8 646,0
60X Výnosy z vlastních výkonů a zboží 361,3 350,0
64X Ostatní výnosy 327,4 290,0
66X Finanční výnosy 6,1 6,0
NÁKLADY CELKEM 19 536,3 16 787,0
50X Spotřebované nákupy 1 330,0 1 030,0
51X Služby 1 595,0 1 150,8
z toho: 512 Cestovné 23,7 24,0
513 Náklady na reprezentaci 0,0 0,0
52X Osobní náklady 15 575,6 13 915,1
z toho: 521 030X platy zaměstnanců 11 319,8 10 057,0
521 031X ostatní osobní náklady 50,0 50,0
53X Daně a poplatky 0,8 0,0
54X Ostatní náklady 0,0 0,0
z toho: 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,0 0,0
542 Jiné pokuty a penále 0,0 0,0
547 Manka a škody 0,0 0,0
55X Odpisy, rezervy a opravné položky 1 033,8 690,0
z toho: 551 03XX-08XX odpisy jako zdroj 416 741,9 651,7
551 09XX odpisy kryté státní dotací (403/672) 0,0 0,0
56X Finanční náklady 0,0 0,0
59X Daň z příjmů 1,1 1,1
Výsledek hospodaření -18 841,5 -16 141,0
(výnosy - náklady)


672 Neinv. příspěvek z rozpočtu zřizovatele 4 528,8 2 262,0
672 Neinv. přísp. prostřednictvím rozpočtu zřizovatele 14 220,5 13 879,0
672 Ostatní dotace mimo rozpočet zřizovatele 0,0 0,0
Ke krytí zhoršeného výsledku hospodaření použit:


Rezervní fond 0,0 0,0
Zisk z doplňkové činnosti 92,2 0,0
Výsledek hospodaření celkem 0,0 0,0
Sestavil/a: Ing. Blanka Hojnošová Datum: 8.3.2018
Telefon:608745418


Podpis:


Ředitel/ka organizace: Mgr. Iva Prášilová


Podpis:List 2: Příl. 3

Příloha č. 3

Příspěvková organizace: ZŠ a MŠ logopedická, Moskevská 29, Praha 10

Plán PO na rok 2018

Doplňková činnost


v tis. Kč


Skutečnost k 31.12.2017 Plán na rok 2018

VÝNOSY CELKEM 323,1 107,0


NÁKLADY CELKEM 82,6 29,0

50X Spotřebované nákupy 63,1 23,0


51X Služby 19,5 6,0


52X Osobní nákladyz toho: 521 003X mzdy a platy (bez OON)521 00XX ostatní osobní náklady
53X Daně a poplatky
54X Ostatní náklady
55X Odpisy, rezervy a opravné položkyz toho: 551 00XX odpisy jako zdroj 416551 009X odpisy kryté státní dotací (403/672)
56X Finanční náklady
59X Daň z příjmů
Výsledek hospodaření 240,5 78,0

(+ zisk, - ztráta)
Sestavil/a: Ing. Blanka Hojnošová Datum: 8.3.2018
Telefon: 608745418Podpis:

Ředitel/ka organizace: Mgr. Iva Prášilová


Podpis: