ZŠ a MŠ logopedická

Školní vzdělávací program (ŠVP)

Naše mateřská škola představuje institucionalizovanou péči o děti s vadami řeči. Hlavním úkolem v tomto smyslu je zajistit dětem s vadami řeči takovou péči a vzdělání, které vede k maximálnímu zlepšení řeči a následné společenské integraci.

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu, vypracovaného na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Snažíme se najít optimální vzdělávací cestu každému jednotlivému dítěti, rozvíjet jeho schopnosti, podněcovat jeho zvídavost a chápání světa. Základem ŠVP jsou výchovné podněty v pojetí humanismu a tolerance a poskytování speciálně – pedagogické péče, která vyrovnává vývojové odchylky našich dětí s vrstevníky bez hendikepu a připraví je na vstup do základní školy.

Vypracovali jsme si dva základní školní projekty:

„Svět kolem nás“, který má obecný charakter a „My se domluvíme“, který se váže přímo k získání řečových kompetencí. Oba jsou závazné pro všechny pedagogy.

Obsahová témata čerpáme z publikace Rok v mateřské škole (Gebhartová,Opravilová), protože nejlépe splňuje naše představy o předškolní výchově , která harmonizuje potřeby a zájmy jedince a společnosti společným poznáváním a společnou činností a využívá přírody a uměleckého slova jako přirozených sebeutvářecích činitelů.

Projekt je rozdělen do čtyř hlavních integrovaných bloků (Jaro,Léto,Podzim Zima) a ty se dělí dále na menší bloky podle přirozeného běhu školního roku, které na sebe plynule navazují. Svět kolem nás celkově preferuje osobnostně orientovaný model předškolní výchovy.

Každá třída má navíc svůj projekt, který si vypracovaly učitelky podle svého zájmu: Chodím, skáču, běhám-1. tř. , Aby nám spolu bylo hezky – 2. tř. , Šetříme přírodu – 3. tř. a Můj svět- 4. tř.

Celý náš ŠVP směřuje k získání klíčových kompetencí dětí a vyrovnání vývoje dětí s řečovým hendikepem tak, aby se mohly bez problémů začlenit mezi své vrstevníky.