ZŠ a MŠ logopedická

Zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ logopedické pro školní rok 2024/2025

Zápis do MŠ se bude konat 06. a 07. května 2024 od 09,00 do 17,00 hodin.

K zápisu zveme rodiče s dětmi. Zápis proběhne v budově MŠ logopedická, Sasanková 2903/12, Praha 10,
Záběhlice.

Konkrétní termín je potřeba domluvit telefonicky od 1. 04. 2024 na telefonním čísle: 778 489 552

Přijímáme děti s vadami řeči (dysfázie, dysartrie, dyslálie multiplex, balbuties, el. mutismus, OVŘ…), které
nejsou důsledkem jiného závažnějšího postižení.

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá povinně zákonný zástupce dítěte:

• vyplněnou žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ
• vyplněnou přihlášku dítěte k předškolnímu vzdělávání, součástí přihlášky k předškolnímu vzdělávání

musí být také kopie očkovacího průkazu
• čestné prohlášení k očkování
• písemné doporučení k předškolnímu vzdělávání pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami –

vadami řeči ze školského poradenského zařízení (SPC s vadami řeči)

Potřebné dokumenty (žádost, přihláška, čestné prohlášení) je možné si stáhnout a přinést již vyplněné nebo je
obdržíte při zápisu a vyplníte na místě.

Zákonný zástupce je povinen předložit na požádání průkaz totožnosti (§36 odst. 4 správního řádu) a rodný list
dítěte.

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí, ve kterém jsou žádosti při zápisu doručeny. Žádosti jsou posuzovány
individuálně podle následujících kritérií.

Kritéria přijímání dětí:

• doporučení logopeda (4 body)
• děti, které k 31. 8. 2024 dosáhnou věku 5 let, do zahájení povinné školní docházky (3 body)
• děti, které k 31. 8. 2024 dosáhnou věku 4 let (2 body)
• děti, které k 31. 8. 2024 dosáhnou věku 3 let (1 bod)
• v případě shody výsledků dle kritérií bude mít přednost starší dítě před mladším

Uvítáme i další zprávy odborníků (psycholog, neurolog, foniatr…)

Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky jsou přijímány přednostně (§34 odst. 4
Školského zákona).

Po celou dobu průběhu řízení mají účastníci právo nahlížet do spisu a vyjadřovat se k podkladům rozhodnutí
podle §36 odst. 3 a § 38, správního řádu.

O přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ rozhoduje Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická,
prostřednictvím ředitelky školy, a vydá o tom písemné rozhodnutí. Oznámení o přijetí k předškolnímu
vzdělávání bude oznámeno uchazečům zveřejněním seznamu uchazečů pod registračním číslem na úřední
desce a webových stránkách školy.

Pro školní rok 2024/2025 budeme přijímat 19 dětí.