Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2018/2019

Zápis dětí do 1. třídy probíhá každoročně v době od 1. do 30. dubna v budově školy na Moskevské ulici. Konkrétní termín je potřeba domluvit telefonicky s ředitelkou školy, která zápis provádí individuálně. K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem a je nutné přinést s sebou

 • rodný list
 • doporučení školského poradenského centra (pedogogicko psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra)
 • logopedické vyšetření
 • občanský průkaz zákonného zástupce
  Kritéria pro přijetí
 • doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebamí v logopedické škole
 • doporučení logopeda
 • spádová oblast (hlavní město Praha)
 • losování

V loňském roce se dostavil k zápisu rekordní počet dětí. Tento počet svědčí o velikém zájmu rodičů o logopedickou školu. Předpokladaný počet volných míst v prvních třídách je 18 žáků.

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Výuka

 • zaměřena na vzdělávání dětí s vadami řeči v 1. – 5. ročníku
 • probíhá podle Školního vzdělávacího programu Základní školy logopedické "Z hlásek slov a vět postavíme svět"
 • zajišťujeme respektování individuálních schopností žáků
 • věnujeme pozornost nápravě specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie)
 • vyučují kvalifikovaní speciální pedagogové – logopedi
 • od 3. ročníku výuka anglického jazyka
 • počty žáků ve třídách 6 – 12
 • individuální logopedická péče v samostatných vyučovacích hodinách

Školní družina:

 • ranní provoz 7,00 – 7,45 hodin, odpolední provoz do 16 00 hodin
 • každý den pobyt na školní zahradě
 • na přání rodičů mohou vychovatelky zajistit přípravu dětí na vyučování

Nadstandard naší školy

 • individuální péče a nízký počet žáků ve třídách
 • každoročně organizovány školy v přírodě, poznávací zájezdy
 • režim školy je přizpůsoben přirozeným dětským potřebám
 • o přestávkách pohybové aktivity, sport v tělocvičně, pobyt na školní zahradě
 • využití moderní počítačové učebny pro děti i pro rodiče (dataprojektor, skener)
 • volný přístup k internetu
 • moderně vybavené učebny
 • školní knihovna
 • hra na zobcovou flétnu