ZŠ a MŠ logopedická

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Zápis dětí do 1. třídy (výuka ve školním roce 2021-2022 bude probíhat na pracovišti Nad Vodovodem 460, Praha 10, Malešice)  se koná 7. 4. , 8. 4. a 14. 4. 2021 v budově školy na Moskevské 29, Praha 10. Konkrétní termín je potřeba domluvit telefonicky s ředitelkou školy. K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem a je nutné přinést s sebou

 • rodný list
 • písemné doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání v základní škole logopedické (speciálně SPC pro děti s vadami řeči, PPP)
 • logopedické vyšetření
 • občanský průkaz zákonného zástupce

Kritéria pro přijetí

 • doporučení logopeda (5 bodů)

V loňském roce se dostavil k zápisu rekordní počet dětí. Tento počet svědčí o velikém zájmu rodičů o logopedickou školu. Předpokládaný počet volných míst v prvních třídách je 21 žáků (školní rok 2021/2022).

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a doporučení MŠMT upravuje ředitelka školy organizaci zápisů do 1. ročníku 2021/2022 takto:

Zápis do 1. tříd se koná 7.4., 8. 4. a 14. 4. 2021. Organizace zápisů bude přizpůsobena tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti. Způsoby podání žádosti a organizace zápisů – žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 • Do datové schránky školy: sfqygaf
 • E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce: reditelka@logopedickaskola.cz
 • Poštou:Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 10, Moskevská 29, 101 00
 • Osobním podáním ve škole dle objednaného termínu

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mail bez uznaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Výuka

 • zaměřena na vzdělávání dětí s vadami řeči v 1. – 5. ročníku
 • probíhá podle Školního vzdělávacího programu Základní školy logopedické "Z hlásek slov a vět postavíme svět"
 • zajišťujeme respektování individuálních schopností žáků
 • věnujeme pozornost nápravě specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie)
 • vyučují kvalifikovaní speciální pedagogové – logopedi
 • od 3. ročníku výuka anglického jazyka
 • počty žáků ve třídách 6 – 14
 • individuální logopedická péče v samostatných vyučovacích hodinách

Školní družina:

 • ranní provoz 7,00 – 8,00 hodin, odpolední provoz do 16, 00 hodin
 • každý den pobyt na školní zahradě
 • na přání rodičů mohou vychovatelky zajistit přípravu dětí na vyučování

Nadstandard naší školy

 • individuální péče a nízký počet žáků ve třídách
 • každoročně organizovány školy v přírodě, poznávací zájezdy
 • režim školy je přizpůsoben přirozeným dětským potřebám
 • o přestávkách pohybové aktivity, sport v tělocvičně, pobyt na školní zahradě
 • využití moderní počítačové učebny pro děti i pro rodiče (dataprojektor, skener)
 • volný přístup k internetu
 • moderně vybavené učebny
 • školní knihovna
 • hra na zobcovou flétnu