ZŠ a MŠ logopedická

 Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2022 - 2023

     Zápis dětí do 1. třídy (výuka ve školním roce 2022-2023 bude probíhat na pracovišti Přípotoční 1560/29, Praha 10 Vršovice) se koná ve dnech 4. 4., 6. 4. a 7. 4. 2022 v budově školy na Moskevské 29, Praha 10. Konkrétní termín je potřeba domluvit (od 21. 2. 2022) telefonicky na číslech 271720585 nebo 271721601.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem a je nutné přinést s sebou:

 • rodný list
 • písemné doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání v základní škole logopedické (speciálně SPC pro děti s vadami řeči, PPP)
 • logopedické vyšetření
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • doklad o odkladu povinné školní docházky, pokud byla odložena

V současné době není na základě aktuálních opatření souvisejících s pandemií onemocnění COVID – 19 jasné, zda faktický zápis proběhne bez účasti rodičů a dětí nebo se k zápisu budou moci v uvedeném termínu osobně dostavit.

 

Žádost o odklad školní docházky

-        rodiče, kteří žádají pro dítě odklad školní docházky, doloží v průběhu zápisu vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa     

Kritéria pro přijetí

 • písemné vyjádření odborníků (logopeda, foniatra, neurologa a jiných), v jejichž péči dítě je a které potvrzují závažnost vady řeči případně problémů v komunikaci (0 – 5 bodů)

V loňském roce se dostavil k zápisu rekordní počet dětí. Tento počet svědčí o velikém zájmu rodičů o logopedickou školu. Předpokládaný počet volných míst v prvních třídách je 24 žáků (školní rok 2022/2023).

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Výuka

 • zaměřena na vzdělávání dětí s vadami řeči v 1. – 5. ročníku
 • probíhá podle Školního vzdělávacího programu Základní školy logopedické "Z hlásek slov a vět postavíme svět"
 • zajišťujeme respektování individuálních schopností žáků
 • věnujeme pozornost nápravě specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie)
 • vyučují kvalifikovaní speciální pedagogové – logopedi
 • od 3. ročníku výuka anglického jazyka
 • počty žáků ve třídách 6 – 14
 • individuální logopedická péče v samostatných vyučovacích hodinách

Školní družina:

 • ranní provoz 7,00 – 8,00 hodin, odpolední provoz do 16, 00 hodin
 • každý den pobyt na školní zahradě
 • na přání rodičů mohou vychovatelky zajistit přípravu dětí na vyučování

Nadstandard naší školy

 • individuální péče a nízký počet žáků ve třídách
 • každoročně organizovány školy v přírodě, poznávací zájezdy
 • režim školy je přizpůsoben přirozeným dětským potřebám
 • o přestávkách pohybové aktivity, sport v tělocvičně, pobyt na školní zahradě
 • využití moderní počítačové učebny pro děti i pro rodiče (dataprojektor, skener)
 • volný přístup k internetu
 • moderně vybavené učebny
 • školní knihovna
 • hra na zobcovou flétnu