ZŠ a MŠ logopedická

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Zápis dětí do 1. třídy (výuka ve školním roce 2024/2025 bude probíhat na pracovišti Přípotoční
1581/2 a, Praha 10 - Vršovice) se koná ve dnech 9. 4. – 12. 4. 2024 v budově školy na
pracovišti Moskevská 29, Praha 10. Konkrétní termín je potřeba domluvit (od 1. 3. 2024)
telefonicky na číslech 271 720 585 nebo 271 721 601
.

Potřebné dokumenty formuláře k vyplnění (žádost, přihláška) je možné si stáhnout na
webových stránkách školy www.logopedickaskola.cz. Formulář žádosti lze podat i elektronicky
(datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem nebo poštou.)

K zápisu zveme zákonné zástupce s dítětem. K vlastnímu zápisu a je nutné přinést s sebou:

• rodný list dítěte
• písemné doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání v základní škole

logopedické (speciálně SPC pro děti s vadami řeči, PPP)
• občanský průkaz zákonného zástupce, popř. vyjádření soudu o svěření dítěte do péče
• doklad o odkladu povinné školní docházky, pokud byla odložena

Kritéria pro přijetí:

• doporučení logopeda (5 bodů)
• předchozí docházka do mateřské školy nebo třídy MŠ zaměřené na předškolní

vzdělávání dětí se závažnými vadami řeči, u kterých je předpoklad vzdělávání dle ŠVP
ZV Základní školy logopedické (3 body)

Doplňkové kritérium: sourozenec v ZŠ logopedické, Praha 10, Moskevská 29 (0,5 bodů)

Žádost o odklad školní docházky

• rodiče, kteří žádají pro dítě odklad školní docházky, doloží v průběhu zápisu doporučení
školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa
k odkladu školní docházky pro školní rok 2024/2025

V případě rovnosti bodů rozhodne o přijetí uchazeče losování. Losování provede člen školské
rady za přítomnosti zástupce zřizovatele, vedení školy a zákonných zástupců. Zákonní zástupci
těchto uchazečů budou mít možnost se losování zúčastnit. O průběhu losování bude
vyhotoven písemný protokol a následně zveřejněn na webových stránkách školy.

Po celou dobu průběhu řízení mají účastníci právo nahlížet do spisu a vyjadřovat se k
podkladům rozhodnutí podle § 36 odst.3 a § 38, správního řádu.

Pro školní rok 2024/2025 budeme příjmat 21 žáků do 1. ročníku.