ZŠ a MŠ logopedická

Zájmové kroužky - školní rok 2020/2021

Sborový zpěv

Kroužek sborového zpěvu probíhá jednou týdně. Děti zpívají lidové písně, známé dětské písničky různých autorů, aktuálně i vánoční koledy. Učí se správně intonovat, dýchat a dodržovat rytmus. Na kroužku sborového zpěvu doprovází děti klavírista, při zpěvu využívají Orffovy rytmické nástroje a také se doprovázejí na zobcovou flétnu, na kterou se učí hrát v hodinách hudební výchovy. Vše, co se zde naučí, využijí na četných vystoupeních při reprezentaci naší školy.

Počítačový kroužek

Kroužek probíhá jednou týdně. Děti pracují v moderně vybavené počítačové učebně, kde mají k dispozici rovněž skener a tiskárnu. V počítačových kroužcích se žáci třetích ročníků pustili do seznamování s programem Power Point, čtvrťáci již pracují na vlastní prezentaci související s výukou přírodovědy či vlastivědy. Část vymezeného času je věnována i hrám.

Výtvarný kroužek

V rámci výtvarného kroužku tvoříme, obkreslujeme šablony, vybarvujeme, vymýšlíme různé zajímavé techniky a stříháme nůžkami, vždy s velkou opatrností, dohlížíme na bezpečnost při manipulaci s pomůckami.

2019/2020 Hodiny
Pondělí
Úterý Sborový zpěv
12.00 - 12.45, 13.30 – 14.15
(NAD VODOVODEM)
Středa Sborový zpěv
13.00 – 14.00
(MOSKEVSKÁ)
Výtvarný kroužek

12,00 - 13,00 III. oddd. (NAD VODOVODEM)
13,00 - 14,00 I. odd. (NAD VODOVODEM)

Čtvrtek
Pátek Počítačový kroužek
13,00 – 14,00
(MOSKEVSKÁ)
Ekologický kroužek
12,00 – 13,00
(NAD VODOVODEM)